Regulamin | Po Sukces Na Szpilkach

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem strony https://posukcesnaszpilkach.pl/

 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem strony https://posukcesnaszpilkach.pl oraz subdomen http://zapis.posukcesnaszpilkach.pl i osobą sprzedającą dostępne produkty i usługi jest Katarzyna Głąb prowadząca działalność gospodarczą MultiConsulting Katarzyna Głąb o numerze NIP 6372137135, z siedzibą pod adresem ul. Sosnowa 12/68 32-310 Klucze, zwana dalej Sprzedającym.

2. Kupujący to użytkownik strony decydujący się na zakup dowolnego produktu lub usługi zawartych na tej stronie.

3. Obowiązkiem każdego kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

4. Sprzedawca wykonuje swą pracę w sposób zdalny, wszelki kontakt dotyczący zakupu lub płatności możliwy jest pod adresem kontakt@posukcesnaszpilkach.pl. W wyjątkowej sytuacji Sprzedający może udostępnić Kupującemu inny sposób kontaktu.

 

ROZDZIAŁ 2. DANE OSOBOWE

1. Kupujący zobowiązany jest do wpisania swoich danych (imię i adres mailowy) przy dokonywaniu zakupu, jako że dane te są niezbędne do obsługi płatności przez operatora.

2. Kupujący zobowiązany jest również do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności obowiązującej w ramach Serwisu.

3. Podane przez Kupujących dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

 1. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.).

5. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

6. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane osobom trzecim w celu pełnej realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem (Klientem). Administrator wskazuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. MyDevil.net – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. MailerLite – w celu korzystania z systemu mailingowego Mailerlite, służącego do przesyłania newslettera,
 3. Fakturownia.pl  – w celu korzystania z systemu Fakturownia.pl, w ramach którego generowane i wysyłane są faktury dokumentujące zakupy dokonane za pośrednictwem Serwisu,
 4. Biuro Rachunkowe „Total” Agata Jurczyk, ul. Zawierciańska 4, 32-310 Klucze, NIP: 6370004973 – w celu prowadzenia spraw rozliczeniowo – księgowych,
 5. PayPro – w celu związanym ze świadczeniem usług płatniczych,
 6. PayPal – w celu związanym ze świadczeniem usług płatniczych

 

ROZDZIAŁ 3. PŁATNOŚCI

1. Kupujący realizujący zamówienie ma możliwość wybrania jednego z dwóch serwisów obsługujących płatności, Przelewy24 lub PayPal umożliwiający płatności zagraniczne.

2. Kupujący może skorzystać z kodu zniżkowego, jeśli takowy posiada. Kod należy aktywować wpisując go w okienko Kliknij, aby dodać kod zniżkowy i potwierdzając przyciskiem OK. W przypadku nieprawidłowego wpisania kodu lub nieużycia go przed dokonaniem transakcji zniżka nie jest naliczana.

3. Po wyborze serwisu i kliknięciu przycisku Przejdź do płatności lub PayPal Kupujący zostanie przekierowany do strony umożliwiającej realizację zapłaty.

4. Każdy ze sposobów płatności pozwala na ekspresową realizację przelewu lub obciążenia karty bankowej, dzięki czemu w momencie zakończenia transakcji operator serwisu przesyła informację do strony, która automatycznie nadaje Kupującemu dostęp do zakupionego produktu (e-booka, workbooka, aplikacji Todo lub nagrania szkolenia online).

5. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto w polskich złotych (ceny zwierają podatek VAT).

 

ROZDZIAŁ 4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Kopia zakupionego produktu cyfrowego udostępniana jest zarówno na stronie z potwierdzeniem dokonania płatności, jak i przesłana na adres mailowy, który Kupujący podał wypełniając formularz zakupu.

2. W przypadku zakupu konsultacji lub Indywidualnego Planu Zdobywania Klientów Sprzedający kontaktuje się z Kupującym w ciągu 24 godzin od momentu dokonania zakupu w celu ustalenia dogodnego terminu konsultacji.

3. Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4. Wszystkie informacje o transakcjach z operatorem zapisywane są w historii, nie ma więc możliwości zajścia pomyłki podczas procesu płatności. Dzięki historii Sprzedający może sprawdzić w każdej chwili status transakcji i wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

5. W przypadku błędu po stronie operatora, transakcja zostaje wznowiona najszybciej jak jest to możliwe przez tegoż samego operatora. Procesy przeprowadzania transakcji i reklamacji są opisane w osobnym regulaminie operatora. Zobacz: Regulamin Przelewy24 lub Regulamin PayPal.

6. W celu uzyskania faktury za zakup Kupujący zobowiązany jest do przesłania danych firmowych na jakie ma zostać wystawiona faktura na adres mailowy Sprzedającego kontakt@posukcesnaszpilkach.pl w ciągu 48 godzin od dokonania zakupu.

 

ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KUPUJĄCEGO I DODATKOWE INFORMACJE

1. Decydując się na zakup na stronie https://posukcesnaszpilkach.pl/ Kupujący akceptuje powyższy regulamin, a tym samym rezygnuje z prawa do zwrotu i reklamacji zakupionego towaru, chyba, że w określonych ofertach produktowych zawarto informację o 30 dniowej gwarancji satysfakcji obejmującej dany zakup.

2. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

3. Adres strony, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej  http://posukcesnaszpilkach.pl/ oraz subdomen http://zapis.posukcesnaszpilkach.pl/ stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

4. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki Produktowe, znaki serwisowe itp. należą do Sprzedawcy. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony http://posukcesnaszpilkach.pl/ oraz subdomen http://zapis.posukcesnaszpilkach.pl/ bez zgody właściciela jest zabronione.

5. Poprzez zawarcie umowy lub korzystanie z Serwisu Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do zakupionych poduktów i usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale wyłącznie licencję do użytkowania na warunkach określonych w Serwisie, bez prawa do udzielania sublicencji.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.

9. Wszelkie pytania odnośnie regulaminu należy kierować na adres mailowy kontakt@posukcesnaszpilkach.pl.